Tang Hongwu

    Secretary of HHU Committee of CPC


   Xu Hui

    President &

    Vice Secretary of HHU Committee of CPC

                                                  

         Xu Weiya                                   Guo Jichao                              Chen Xingying

         Vice President                           Deputy Secretary                         Vice President


                                                  

           Zhang Bing                                   Meng Xin                                     Xu Feng

   Chief Financial Officer                   Deputy Secretary                          Vice President

                                                         

                                              

       Dong Zengchuan                           Zheng Jinhai                                 Lu Guobin

         Vice President                            Vice President                            Vice President