Tang Hongwu

    Chairman of University Council

   Xu Hui

    President &

    Vice  Chairman of University Council

                                                  

         Xu Weiya                                 Guo Jichao                                Chen Xingying

         Vice President                             Vice Chairman of                             Vice President

                                                             University Council                                     


                                                  

           Zhang Bing                                   Meng Xin                                    Xu Feng

   Chief Financial Officer                   Vice Chairman of                         Vice President

                                                          University Council                          

                                                         

                                              

       Dong Zengchuan                           Zheng Jinhai                                 Lu Guobin

         Vice President                            Vice President                            Vice President