Tang Hongwu

   Chairman of University Council  Xu Hui

  President & Vice  Chairman of University Council Li Junjie

 Vice President  Guo Jichao

 Vice Chairman of University CouncilMeng Xin

Vice Chairman of University CouncilXu Feng

Vice President Dong Zengchuan

 Vice President Zheng Jinhai

 Vice President Lu Guobin

Vice President